Lokala regler 2018

Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig. 

Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen, betraktas som mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig. 

Om ett sprinklerlock, på eller inom två klubblängder från green på det hål som spelas, befinner sig i spellinjen mellan bollen och hålet, får spelaren erhålla lättnad utan plikt enligt följande:

 • om bollen ligger utanför green, inte i ett hinder, och inom två klubblängder från sprinklerlocket, får den lyftas, rengöras och droppas på den närmaste plats som
  • (a) inte är närmare hål,
  • (b) inte har sprinklerlocket i spellinjen och
  • (c) inte är i ett hinder eller på green. 

Avståndsmarkeringar på den finklippta delen (Vit, Blå och Röd platta) är oflyttbara hindrande föremål och lättnad för störande inverkan kan erhållas enligt regel 24-2. 

Avståndsmätare är tillåtet att använda vid sällskapsspel och tävlingsspel om inte tävlingsledningen bestämt annat. Om en spelare under en fastställd rond använder en mätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka spelet, bryter spelaren mot regel 14-3. 

Stengärdesgårdar är en organisk del av banan. Regel 24-2 är ej tillämplig. 

Träfoder mellan bunker och vatten på hål 5 Södra banan, är oflyttbart hindrande föremål. Lättnad får tas enligt Regel 24-2. 

Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är onormala markförhållande och spelaren får ta lättnad enligt Regel 25-1. 

Områden täckta med träflis, företrädesvis planteringar, är Mark Under Arbete. Regel 25-1b är tillämplig. 

De stenbelagda områdena och byggnaderna i klubbhusområdet är utanför banan.

 

Lokal Regel angående boll eller markering som oavsiktligt rubbas på green.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

 • Regel 18-2 ändras på så sätt att det inte utgår någon plikt om spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning oavsiktligt rubbar sin boll på green.
 • Regel 20-1 ändras på så sätt att det inte utgår någon plikt om spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning oavsiktligt rubbar sin markering på green.
 • Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2 och 20-1.
 • Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras. 

Undantag till Regel 6-6d (Fel score på hål).

Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen. 

Lokala bestämmelser 

Spikskor är förbjudet på Araslövs banor och klubbhusområden. 

Bunkerkrattor ska efter användning läggas i bunkern i spelriktningen. 

Tillfälliga lokala regler anslås på anläggningens anslagstavla